Gebruiks- en deelnamevoorwaarden

Het Delhaize Ambassadeurs-platform wordt beheerd door Delhaize Le Lion/De Leeuw SCA – Comm.VA., Osseghemstraat 53, 1080 Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank van de ondernemingen onder het nummer 402.206.045 (“Delhaize”) en zetten de volgende wettelijke voorwaarden en vereisten uiteen voor jou:

Registratie als lid van de Delhaize ambassadors community.

Gebruik van het online platform van de Delhaize ambassadors-community op http://ambassadeurs.delhaize.be, waaronder alle subpagina's (het “Delhaize ambassadors platform”) en van de op dit platform aangeboden informatie, applicaties en diensten (de “diensten”); en

Inschrijving en deelname aan campagnes en projecten die jou door Delhaize worden aangeboden om je in staat te stellen tot het testen en beoordelen van Delhaize producten (de “Delhaize-projecten”).

Lees voordat je je registreert op het Delhaize-ambassadors platform, gebruikmaakt van onze diensten en je inschrijft voor deelname aan Delhaize-projecten eerst de volgende gebruiks- en deelnamevoorwaarden.

Verwijzingen op het Delhaize-ambassadors platform en in deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden naar “wij/we”, “ons/onze”, etc. zijn verwijzingen naar . gebruikers die als lid van de Delhaize ambassadors community ingeschreven staan, worden hierna aangeduid met “gebruikers”, en gebruikers die zijn geselecteerd voor deelname aan bepaalde Delhaize-projecten worden hierna aangeduid met “Deelnemers”.

NB: om je te kunnen registreren, lid van de Delhaize ambassadors community te worden en deel te nemen aan Delhaize-projecten, moet je 18 jaar of ouder zijn.

1. Reikwijdte van deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden

Deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op jouw contractuele relatie met Delhaize met betrekking tot jou: • registratie op het Delhaize-ambassadors platform en lidmaatschap van de Delhaize ambassadors community, • gebruik van het Delhaize-ambassadors platform en van de diensten, en • inschrijving op en deelname aan Delhaize-projecten.

2. Registratie op het Delhaize-ambassadors platform en lidmaatschap van de Delhaize-ambassadors community

(1) Om gebruik te kunnen maken van het Delhaize-ambassadors platform en de daarop aangeboden diensten en deel te kunnen nemen aan Delhaize-projecten, moet je lid van de Delhaize ambassadors community zijn. Om lid te worden, moet je je op het Delhaize-ambassadors platform registreren en een account aanmaken (de “Delhaize-ambassadors account”).

(2) De volgende voorwaarden zijn op jouw registratie van toepassing:

• Registratie op het online-platform is gratis en legt de gebruiker geen verplichting op aan Delhaize-projecten deel te nemen. Delhaize is niet verplicht de gebruiker te registreren en het staat haar vrij een registratie al dan niet te accepteren.

• Registratie is alleen toegestaan voor personen van 18 jaar en ouder. Gebruik is beperkt tot alleen persoonlijke, niet-commerciële doeleinden (d.w.z. doeleinden die merendeels gezien kunnen worden als dat zij buiten de commerciële of beroepsmatige werkzaamheden als zelfstandige vallen).

• Iedere gebruiker is verplicht bij registratie volledige, juiste en waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken. De bij registratie verstrekte informatie dient tijdens de gehele periode van lidmaatschap volledig, juist en actueel te worden gehouden. Voor bijzonderheden over het verzamelen, verwerken en gebruik van de door jou verstrekte informatie, raadpleeg ons Privacy & Cookie-beleid.

• Iedere gebruiker mag onder zijn of haar naam slechts één Delhaize-ambassadors account aanmaken en gebruiken. Meerdere registraties en/of registraties ten behoeve van derden zijn niet toegestaan. Gebruikers mogen hun Delhaize-ambassadors account niet door derden laten gebruiken.

• Iedere gebruiker wordt het bij registratie gekozen wachtwoord toegewezen. Gebruikers dienen ervoor te zorgen dat het wachtwoord geheim blijft en niet aan derden wordt bekendgemaakt. Gebruikers dienen Delhaize zonder onnodige vertraging op de hoogte te stellen van ieder ongeoorloofd gebruik van het Delhaize-ambassadors platform via hun Delhaize-ambassadors account.

• Indien een gebruiker een van de bovengenoemde verplichtingen schendt, behoudt Delhaize zich uitdrukkelijk het recht voor een of meer van de door die gebruiker aangemaakte accounts te verwijderen en hem of haar het recht te ontzeggen zich opnieuw op het Delhaize-ambassadors platform te registreren.

• Na 12 maanden van inactiviteit zal het account van de Delhaize ambassadeur automatisch verwijderd worden.

• Eén week voor de deactivatie zal plaatsvinden, ontvangt de gebruiker van het account een automatische gegenereerde e-mail met de mededeling dat zijn account een week later zal worden verwijderd. Als de gebruiker niet wenst dat zijn account wordt verwijderd, dient hij uiterlijk binnen deze week in te loggen op zijn account. Als de automatisch gegenereerde e-mail om technische redenen niet kan worden afgeleverd bij de ontvanger, wordt het account verwijderd.

(3) Je dient deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden te aanvaarden om jouw verzoek tot registratie in te dienen. Dit zal je tijdens de registratieprocedure worden gevraagd. Een bevestiging van jouw verzoek tot inschrijving wordt per e-mail worden toegezonden.

(4) Nadat je je Delhaize-ambassadors account hebt aangemaakt, ontvang je ter bevestiging een e-mail op het door jou opgegeven adres. Dit is ter controle van het e-mailadres en voor het activeren van jouw persoonlijke Delhaize-ambassadors account. Volg voor het activeren van jouw Delhaize-ambassadors account de instructies in deze e-mail. Bij het activeren van jouw Delhaize-ambassadors account komt tussen jou en Delhaize een contract tot stand op basis van deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden (de “gebruikersovereenkomst”).

3. Algemene regels voor gebruik van het Delhaize-ambassadors platform en van de diensten

(1) Alle ingeschreven gebruikers kunnen gebruikmaken van het Delhaize-ambassadors platform en de daarop aangeboden diensten. Hiertoe behoren, zonder daartoe beperkt te zijn, deelname aan enquêtes of productbeoordelingen, het plaatsen van reacties of andere opmerkingen, het plaatsen van content of deelname aan online-discussies met andere gebruikers. De diensten worden jou aangeboden door Delhaize.

(2) Gebruik van het Delhaize-ambassadors platform en van de diensten is beperkt tot alleen persoonlijke, niet-commerciële doeleinden (d.w.z. doeleinden die merendeels gezien kunnen worden als dat zij buiten de commerciële of beroepsmatige werkzaamheden als zelfstandige vallen).

(3) Alle gebruikers zijn verplicht zich te houden aan toepasselijke wetgeving, de rechten van derden te respecteren en zich bij het gebruik van het Delhaize-ambassadors platform en de daarop aangeboden diensten en bij iedere interactie andere gebruikers beleefd te behandelen.

(4) Daarnaast is op het plaatsen van content door gebruikers artikel 8 van deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden van toepassing.

4. Deelname aan en inschrijving op Delhaize-ambassadors projecten

(1) Delhaize biedt geregistreerde gebruikers de mogelijkheid zich in te schrijven voor deelname aan Delhaize-ambassadors -projecten via het Delhaize-ambassadors platform en, indien zij overeenkomstig deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden geselecteerd zijn voor deelname aan een specifiek Delhaize-ambassadors project, nieuwe producten te testen en te beoordelen in het specifieke Delhaize-ambassadors project.

(2) Deelname aan Delhaize-ambassadors projecten is vrijwillig en kosteloos.

(3) Ieder Delhaize-ambassadors project staat open voor een beperkt aantal gebruikers die aan bepaalde criteria moeten voldoen die aan de respectieve doelgroep in het kader van het betreffende Delhaize-ambassadors project. Deelnemers zullen derhalve onder meer geselecteerd worden op basis van deze criteria, maar dit is anderszins naar eigen vrije beoordeling van Delhaize . Een recht op deelname aan een bepaald Delhaize-ambassadors project bestaat er niet. Rechtsmiddelen zijn uitgesloten.

(4) Delhaize behoudt zich het recht voor om geselecteerde deelnemers van een Delhaize-ambassadors project uit te sluiten, indien zij in strijd handelen met deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden of enige aanvullende bijzondere projectvoorwaarden van het betreffende Delhaize-ambassadors project.

(5) Je kunt je via het Delhaize-ambassadors platform op een Delhaize-ambassadors project inschrijven; in principe kun je je alleen inschrijven wanneer je een uitnodiging (een “inschrijfticket”) hebt ontvangen van Delhaize.

(6) Het inschrijfformulier voor een Delhaize-ambassadors project moet waarheidsgetrouw worden ingevuld en kan afhankelijk van het testproduct afwijken van andere inschrijfformulieren. Voor bijzonderheden over het verzamelen, verwerken en gebruik van de door jou verstrekte informatie bij jouw inschrijving, raadpleeg ons Privacy & Cookie-beleid.

(7) Om je in te kunnen schrijven moet je deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden aanvaarden en, indien van toepassing, de eventuele aanvullende, bijzondere projectvoorwaarden van het betreffende Delhaize-ambassadors project. Dit zal je aan het einde van de inschrijvingsprocedure worden gevraagd. Een bevestiging van je inschrijving wordt per e-mail via jouw Delhaize-ambassadors account toegezonden. Dit betreft uitsluitend een ontvangstbevestiging - het vormt geen aanvaarding van je inschrijving en betekent niet dat je bent geselecteerd als deelnemer aan het Delhaize-ambassadors project.

(8) Indien je bent geselecteerd als deelnemer aan een Delhaize-ambassadors project ontvang je van ons een aanvullende e-mail op het e-mailadres dat je hebt opgegeven ter bevestiging van je deelname. Alleen dan komt tussen jou en Delhaize een contract tot stand op basis van deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden en, indien van toepassing, eventuele bijzondere projectvoorwaarden (de “projectovereenkomst”).

(9) In een Delhaize-ambassadors project ontvangt de geselecteerde groep van deelnemers producten van een specifieke campagnepartner om deze te testen of krijgen ze bepaalde specifieke productinformatie ter beschikking gesteld. Deelnemers worden aangespoord de producten te testen, te beoordelen en aan te bevelen en/of de productinformatie te lezen. De geselecteerde deelnemers zijn op geen enkele wijze verplicht het testproduct te gebruiken of te beoordelen.

(10) Indien een deelnemer producten van onze campagnepartners aanbeveelt of productinformatie over hen deelt met anderen, moet de deelnemer aangeven dat hij of zij deelneemt aan een Delhaize-ambassadors project. De deelnemer dient altijd eerlijk zijn of haar mening over het product te geven. Kritiek is uitdrukkelijk toegestaan. Dit kan nader worden uitgewerkt in aanvullende bijzondere projectvoorwaarden van het betreffende project, welke in geval van strijdigheid prevaleren boven deze algemene gebruiks- en deelnamevoorwaarden.

(11) Gebruikers mogen in het kader van hun deelname aan Delhaize-ambassadors projecten verslagen, afbeeldingen, audio- en videobestanden en overige content aan Delhaize toezenden. Verdere bijzonderheden hierover zijn vastgelegd in de regels voor het plaatsen van content door gebruikers (artikel 8 van deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden).

(12) Testproducten die aan een deelnemer in het kader van een Delhaize-ambassadors project door Delhaize zijn verstrekt, zijn monsters en niet voor de verkoop bestemd. De verkoop van deze testproducten, met name via een platform als eBay, is niet toegestaan. Wij maken je erop attent dat ongeoorloofde doorverkoop inbreuk kan maken op onze merkrechten omdat deze de testproducten niet ten behoeve van wederverkoop op de markt worden geplaatst.

(13) Bij sommige Delhaize-ambassadors projecten moeten de testproducten worden teruggegeven. Gebruikers worden bij inschrijving voor deelname aan het Delhaize-ambassadors project uitdrukkelijk op een eventuele teruggaveverplichting gewezen. Testproducten die aan gebruikers slechts voor bepaalde tijd ter beschikking zijn gesteld (uitsluitend voor de duur van het Delhaize-ambassadors project), mogen door gebruikers slechts voor deze tijd worden gebruikt en dienen na afloop van deze periode onmiddellijk aan Delhaize te worden teruggestuurd. Indien geen tijd voor het gebruik is vastgesteld, dient het testproduct zonder onnodige vertraging op eerste verzoek aan Delhaize te worden teruggestuurd. De kosten van het terugzenden komen voor rekening van Delhaize, tenzij in het kader van de projectovereenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Op eventuele verdere bijzonderheden zijn de aanvullende bijzondere projectvoorwaarden van het betreffende Delhaize-ambassadors project van toepassing, welke in geval van strijdigheid prevaleren boven deze algemene gebruiks- en deelnamevoorwaarden.

5. Bescherming van (persoons)gegevens

Delhaize is zich bewust van de noodzaak jouw persoonsgegevens te beschermen en zet zich ervoor in om bij het verzamelen, bewerken en gebruiken van persoonsgegevens de privacy van gebruikers te beschermen. Voor bijzonderheden over hoe binnen de Delhaize met persoonsgegevens wordt omgegaan, raadpleeg ons Privacy & Cookie-beleid.

6. Gebruik van op het Delhaize-ambassadors platform verstrekte materialen

(1) Alle content van het Delhaize-ambassadors platform die aan jou beschikbaar wordt gesteld door Delhaize of de campagnepartners, waaronder tekst, modellen, (grafische) afbeeldingen, logo's, pictogrammen, audio-bestanden, downloads, interfaces, codes en software en enig deel of een combinatie van het voorgaande, en alle overige documenten en materialen (hierna gezamenlijk te noemen: “materiaal”), zijn beschermd door auteursrecht en/of merkenrecht en andere toepasselijke wetgeving ten gunste van Delhaize en/of haar licentiegevers en mogen alleen overeenkomstig de door Delhaize vastgelegde voorwaarden worden gebruikt en met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

(2) Je mag het materiaal op het Delhaize-ambassadors platform downloaden of uitprinten voor het verkrijgen van informatie over producten en diensten van Delhaize, en dit materiaal gebruiken en verwerken overeenkomstig de vereisten en richtlijnen die op jouw deelname aan een specifiek Delhaize-ambassadors project van toepassing zijn, mits je geen vermeldingen van auteursrechten, merkrechten of overige vermeldingen van eigendomsrechten wijzigt of verwijdert van de door jou bekeken, gedownloade of uitgeprinte materialen. Delhaize kan dit gebruiksrecht geheel ter eigen beoordeling op enig moment beperken of intrekken. Ieder commercieel gebruik van het materiaal - waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, de verveelvoudiging, transformatie, verspreiding, communicatie hiervan of het openbaar maken hiervan voor commerciële doeleinden - zonder de toestemming van de betreffende rechthebbende is uitdrukkelijk verboden. Alle overige rechten op het materiaal, waaronder alle daaraan verbonden intellectuele en industriële eigendomsrechten, blijven bij Delhaize en/of haar licentiegevers.

(3) Alle handelsmerken, logo's en andere op het Delhaize-ambassadors platform getoonde merken zijn geregistreerde en ongeregistreerde merken van Delhaize, haar licentiegevers en, indien van toepassing, overige derden. Alle rechten op deze handelsmerken, logo's en overige merken zijn de exclusieve eigendom van de betreffende eigenaren daarvan. Het verlenen van rechten om op het Delhaize-ambassadors platform gebruikte handelsmerken, logo's en overige merken te gebruiken, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaren, en niets op het Delhaize-ambassadors platform of in deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden zal worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht om op het Delhaize-ambassadors platform gebruikte handelsmerken, logo's en overige merken te gebruiken.

(4) Delhaize behoudt zich alle rechten voor in en op het Delhaize-ambassadors platform en de content daarvan die niet expliciet hierin zijn vermeld.

7. Plaatsing van content door gebruikers

a. Verlening van rechten op door gebruikers geplaatste content

(1) Als onderdeel van je gebruik van het Delhaize-ambassadors platform, met name je deelname aan Delhaize-ambassadors projecten, kun je aan Delhaize verschillende soorten content toezenden en publiceren, zoals (gespreks)verslagen, afbeeldingen, audio- en videobestanden, commentaren of overige blog-bijdrages (hierna gezamenlijk te noemen: “content”).

(2) Behoudens ten aanzien van commentaren kun je naar eigen inzicht kiezen of de content die je aan Delhaize verstrekt als interne informatie voor het personeel van Delhaize wordt gebruikt (in welk geval Delhaize jouw content uitsluitend zal gebruiken voor de interne evaluatie van afgeronde Delhaize-ambassadors projecten en jouw activiteiten) of dat je de content openbaar wilt maken (in welk geval anderen jouw content zullen kunnen zien).

(3) Je verleent Delhaize de volgende gebruiksrechten voor alle content die je aan trnd verstrekt:

• Indien je content uitsluitend hebt gedeeld voor intern gebruik, verleen je Delhaize voor de duur van zijn bescherming naar het toepasselijke recht, een niet-exclusief, wereldwijd, gratis recht om de door jou verstrekte content voor interne doeleinden van Delhaize te gebruiken (waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, voor de evaluatie van de Delhaize projecten en jouw activiteiten in dit opzicht). Tot deze verlening van gebruiksrechten behoort, zonder beperking, het recht van Delhaize de content of enig deel daarvan te verveelvoudigen, op te slaan, te vertalen, te verspreiden, publiekelijk beschikbaar te maken en anderszins te communiceren voor deze doeleinden, ongeacht de vorm of het medium, alsmede het recht om de content aan te passen, te transformeren of te wijzigen voor zover dit wegens technische of juridische redenen voor deze doeleinden nodig is (rekening houdend met de creatieve uniciteit van de content en eventuele morele rechten die van toepassing kunnen zijn).

• Indien je content hebt gedeeld voor openbaar gebruik, verleen je Delhaize voor de duur van zijn bescherming naar het toepasselijke recht, een niet-exclusief, wereldwijd, gratis recht om de content die jij via de Delhaize-ambassadors community en het betreffende Delhaize-ambassadors project hebt verstrekt te verveelvoudigen en te publiceren en voor het aanprijzen van het aanbod van Delhaize. Bovendien heeft Delhaize het recht de door jou gedeelde content beschikbaar te stellen aan de campagnepartner van wie je producten hebt getest in het betreffende Delhaize-ambassadors project om deze op de hoogte te brengen van de voortgang van het project, (bijv. in presentaties van resultaten) ten behoeve van diens interne evaluatie. Tot de verlening van gebruiksrechten zoals hierboven beschreven behoort, zonder beperking, het recht van Delhaize de content of enig deel daarvan te verveelvoudigen, te publiceren, op te slaan, te vertalen, te verspreiden, publiekelijk beschikbaar te maken en anderszins publiekelijk te communiceren voor deze doeleinden, ongeacht de vorm of het medium, alsmede het recht om de content aan te passen, te transformeren of te wijzigen voor zover dit wegens technische of juridische redenen voor deze doeleinden nodig is (rekening houdend met de creatieve uniciteit van de content en eventuele morele rechten die van toepassing kunnen zijn).

(4) Bovendien stem je ermee in dat Delhaize de door jou gekozen gebruikersnaam, die aan Delhaize wordt verzonden met de content, kan publiceren bij het gebruik van je content zoals jij dat hebt goedgekeurd. Deze bepaling tast je persoonlijkheidsrechten niet aan.

(5) Alle content die je deelt om gepubliceerd te worden is algemeen toegankelijk via het Delhaize-ambassadors platform zonder tijdslimiet, zolang het betreffende Delhaize-ambassadors project in verband waarmee jouw content is gepubliceerd toegankelijk is via het Delhaize-ambassadors platform. Je kunt echter om gerechtvaardigde redenen (bijv. in geval van beëindiging van je lidmaatschap van de Delhaize-ambassadors community) Delhaize verzoeken de door jou gepubliceerde content te verwijderen.

(6) Bij het delen van je content, kun je ook het verzoek ontvangen optioneel in toe te stemmen dat

(i) Delhaize je content kan gebruiken om reclame te maken voor de Delhaize-ambassadors community en producten van Delhaize (gebruik voor reclamedoeleinden door Delhaize). Door hiermee in te stemmen, verleen je Delhaize voor de duur van zijn bescherming naar het toepasselijke recht, een niet-exclusief, in sub-licentie te verlenen, wereldwijd, gratis recht om de content of enig deel daarvan te verveelvoudigen, verspreiden, publiceren, publiekelijk beschikbaar te maken en anderszins publiekelijk te communiceren, in welke vorm dan ook (bijv. als gedrukt materiaal, zoals flyers, beursbanners en brochures, of in digitale vorm, zoals e-mailnieuwsbrieven, presentaties, online banners, etc.) voor de hierboven genoemde reclamedoeleinden, ongeacht de vorm of het medium, alsmede het recht om de content aan te passen, te transformeren of te wijzigen voor zover dit wegens technische of juridische redenen voor deze doeleinden nodig is (rekening houdend met de creatieve uniciteit van de content en eventuele morele rechten die van toepassing kunnen zijn);
en/of

(7) Je toestemming met het hierboven beschreven gebruik is vrijwillig en je kunt deze te allen tijde intrekken met betrekking tot toekomstig gebruik, tenzij Delhaize door een dergelijke intrekking onredelijk zwaar zou worden getroffen. Je intrekkingsrecht is in het bijzonder beperkt in gevallen waarin Delhaize onredelijk gehinderd zou worden bij de exploitatie van reclamemateriaal dat al is vervaardigd of besteld. NB: wanneer content eenmaal is gepubliceerd (bijv. op het Delhaize-ambassadors -platform) blijft deze in beginsel toegankelijk of publiekelijk beschikbaar als je daarna je toestemming intrekt. Behoudens de hierboven genoemde voorwaarden kun je Delhaize echter verzoeken om dergelijke content vervolgens te verwijderen.

(8) Alle persoonsgegevens die aan Delhaize worden verstrekt, worden behandeld in overeenstemming met ons Privacy & Cookie-beleid.

b. Richtlijnen voor door gebruikers geplaatste content; vrijwaring

(1) Uitsluitend de gebruiker is verantwoordelijk voor de content die hij of zij op het Delhaize-ambassadors platform heeft geplaatst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de nauwkeurigheid, volledigheid en wettigheid daarvan.

(2) Je stemt ermee in alleen content op Delhaize te plaatsen als je ervan overtuigd bent dat alle content die je plaatst voldoet aan de volgende eisen:

• jij bent enig auteur van de content en rechthebbende van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten op de content, of je hebt anderszins het recht om de content beschikbaar te stellen aan Delhaize voor het soort gebruik zoals gedefinieerd in deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden en om Delhaize de relevante gebruiksrechten te verlenen;

• alle personen die staan afgebeeld op afbeeldingen die deel uitmaken van de content die je plaatst hebben hun uitdrukkelijke toestemming gegeven voor de plaatsing en/of publicatie van die content (en als er kinderen zijn afgebeeld, is ook de toestemming verkregen van alle verantwoordelijke ouders of voogden);

• alle door jou ingevoerde content is waarheidsgetrouw en juist;

• het gebruik van de door jou geleverde content maakt geen inbreuk op deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden.

• Je plaatst geen content

  1. waarvan je weet dat deze vertrouwelijk, onwaar, onjuist, misleidend of bedrieglijk is;
  2. die inbreuk maakt op het auteursrecht of overige rechten van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot, persoonlijkheidsrechten of intellectuele of industriële eigendomsrechten;
  3. die in strijd is met wettelijke voorschriften of overheidsvoorschriften of anderszins verwerpelijk;
  4. die voor een natuurlijke of rechtspersoon lasterlijk, leugenachtig, beledigend of discriminerend is;
  5. waarvoor je een betaling of een andere tegenprestatie van een derde hebt ontvangen of die commerciële content vormt die tot doel heeft reclame te maken voor je eigen producten of diensten of die van derden;
  6. die informatie bevat over andere websites, adressen, e-mailadressen, contactinformatie of telefoonnummers;
  7. die computervirussen, -wormen of andere potentieel schadelijke computerprogramma's of bestanden of enige vorm van spam bevat.

(4) Je vrijwaart Delhaize (en haar bestuurders en medewerkers) tegen alle aanspraken, vorderingen en schade – met inbegrip van eventuele redelijke juridische en gerechtelijke kosten – die voortvloeien uit een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de hierboven genoemde verplichtingen.

(5) Delhaize behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande toestemming content te verwijderen of wijzigen waarvan Delhaize, geheel ter eigen beoordeling, meent dat deze inbreuk maakt op de bovenstaande inhoudelijke richtlijnen of op enige andere bepaling van deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden of het toepasselijke recht.

(6) In ieder geval behoudt Delhaize zich het recht voor om, zonder voorafgaande toestemming, geplaatste content te verwijderen of de publicatie of verspreiding hiervan te weigeren.

8. Omschrijving dienstverlening: Delhaize-ambassadors platform

a. Beschikbaarheid van het Delhaize-ambassadors platform en van de diensten

(1) Het Delhaize-ambassadors platform wordt door Delhaize gratis en geheel ter eigen beoordeling aangeboden. Je kunt geen aanspraak maken op toegang tot het Delhaize-ambassadors platform of tot enige dienst of functie van het Delhaize-ambassadors platform.

(2) Delhaize heeft het recht om het Delhaize-ambassadors platform of de diensten die via het Delhaize-ambassadors platform worden aangeboden te allen tijde geheel ter eigen beoordeling (geheel of gedeeltelijk) aan te passen en/of te beëindigen.

(3) Het Delhaize-ambassadors platform of enige dienst kan tijdelijk niet beschikbaar zijn vanwege technische oorzaken. Ook als zij deelnemen aan een Delhaize-ambassadors project kunnen gebruikers geen aanspraak maken op voortdurende beschikbaarheid van het Delhaize-ambassadors platform en de diensten van Delhaize. Delhaize is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de ononderbroken en storingsvrije toegang tot het Delhaize-ambassadors platform en/of de diensten.

(4) Gebruikers moeten er zelf voor eigen rekening voor zorgen dat zij voldoen aan de noodzakelijke technische vereisten om het Delhaize-ambassadors platform en de diensten van Delhaize te kunnen gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de noodzakelijke hardware en software (bijv. een internetbrowser) alsmede toegangssnelheid en de overdrachtssnelheid van gegevens. Delhaize aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de compatibiliteit van het Delhaize-ambassadors platform en de diensten die worden aangeboden op het Delhaize-ambassadors platform met je specifieke hardware- en softwareomgeving.

b. Nauwkeurigheid, volledigheid, wettigheid en actualiteit van informatie en content op het Delhaize-ambassadors platform

(1) Delhaize is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het te allen tijde juist, volledig en actueel zijn van de via het Delhaize-ambassadors platform geleverde verklaringen, gegevens en/of andere informatie (hierna te noemen “informatie”). De via het Delhaize-ambassadors platform geleverde informatie is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en dient noch als een betrouwbare bron noch als de enige basis voor het nemen van beslissingen te worden beschouwd. Als je vertrouwt op informatie op het Delhaize-ambassadors platform, doe je dat op eigen risico. NB: informatie op het Delhaize-ambassadors platform kan verouderd zijn. We behouden ons het recht voor de informatie op het Delhaize-ambassadors platform te allen tijde te wijzigen, maar zijn niet verplicht de informatie op het Delhaize-ambassadors platform te verifiëren of actualiseren. Het is jouw verantwoordelijkheid om wijzigingen in de informatie op het Delhaize-ambassadors platform bij te houden.

(2) Daarnaast aanvaardt Delhaize geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van door gebruikers van het Delhaize-ambassadors platform gegenereerde en geplaatste content; dit is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de betreffende gebruiker. In het bijzonder is Delhaize er niet verantwoordelijk voor om te zorgen dat de door gebruikers van het Delhaize-ambassadors platform gegenereerde content voldoet aan het toepasselijke recht en hierop geen rechten van derden rusten. Delhaize is niet in staat alle door gebruikers op het Delhaize-ambassadors platform geplaatste content volledig te beheersen en regelmatig te controleren. Delhaize aanvaart dergelijke content niet als die van haarzelf en distantieert zich uitdrukkelijk van in dergelijke content tot uitdrukking gebrachte denkbeelden en meningen die niet noodzakelijkerwijs in overeenstemming zijn met de denkbeelden van Delhaize.

c. Links naar externe websites

Ons aanbod omvat links naar externe websites van derden met content die buiten onze controle ligt. We kunnen dan ook geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor dergelijke content van derden. Deze links worden je als dienst aangeboden en alleen verstrekt als verwijzing naar websites van derden die verdere relevante informatie kunnen bevatten. Alle content op sites waarnaar wordt doorgelinkt valt echter te allen tijde onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de partij die dergelijke content aanbiedt of de beheerder van de website waarnaar wordt doorgelinkt. Delhaize controleert niet alle informatie die op dergelijke websites van derden beschikbaar wordt gesteld. Delhaize is ook niet in staat de content van websites waarnaar wordt doorgelinkt niet op regelmatige basis te monitoren. De verwijzing naar die websites betekent niet dat Delhaize de content op deze websites aanvaardt als die van haarzelf. Delhaize distantieert zich uitdrukkelijk vanop deze websites tot uitdrukking gebrachte denkbeelden en meningen die niet noodzakelijkerwijs in overeenstemming zijn met de denkbeelden van Delhaize. Delhaize is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm ook die voortvloeit uit het gebruik van de websites waarnaar wordt doorgelinkt.

9. Aansprakelijkheidsbeperkingen

(1) Delhaize is onbeperkt aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet of grove nalatigheid.

(2) Bovendien is Delhaize aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkoming in de nakoming van een wezenlijke zorgplicht die de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst met jou in gevaar brengt, of vanwege een tekortkoming in de nakoming van verplichtingen waarvan de nakoming juist een voorwaarde is voor de behoorlijke tenuitvoerlegging van de overeenkomst en waarop jij moet kunnen vertrouwen. Verdere aansprakelijkheid van Delhaize in gevallen van tekortkoming is uitgesloten.

(3) De hierboven genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen zijn van toepassing op alle schadevorderingen uit welke hoofde ook, met uitzondering van schadevorderingen (i) in geval van overlijden, letsel of gezondheidsschade, (ii) in geval een garantie is verstrekt (in welk geval de aansprakelijkheidsbepaling van de garantie van toepassing is, mits de garantie daartoe een bepaling bevat), (iii) indien gebreken op frauduleuze wijze zijn verborgen en (iv) in gevallen van schending van de wetgeving inzake productaansprakelijkheid.

(4) De hierboven genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen zijn ook van toepassing indien een schadevordering wordt ingesteld tegen bestuurders, werknemers of vertegenwoordigers van Delhaize of door Delhaize ingeschakelde derden.

10. Beëindiging lidmaatschap van de Delhaize-ambassadors community en verhouding tot lopende projectovereenkomsten

(1) Je kunt je lidmaatschap van de Delhaize-ambassadors community te allen tijde beëindigen door je met ons gesloten gebruikersovereenkomst te beëindigen. Volg hiervoor de instructies voor de beëindiging van je Delhaize-ambassadors account onder “mijn Delhaize-ambassadors account”. NB: als je op het moment van beëindiging betrokken bent bij een lopend Delhaize-ambassadors project, blijven eventuele verplichtingen die voortvloeien uit jouw deelname aan het project (bijv. de verplichting om testproducten terug te geven) van toepassing.

(2) Delhaize kan de met jou gesloten gebruikersovereenkomst te allen tijde zonder opgaaf van redenen te beëindigen met inachtneming van een kennisgevingstermijn van 14 dagen. Dit laat het recht van buitengewone ontbinding wegens gegronde redenen onverlet.

(3) Delhaize wordt in het bijzonder geacht gegronde redenen voor buitengewone ontbinding te hebben als de gebruiker de algemene gebruiksregels (artikel 3 van deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden) of de regels over de plaatsing van content door gebruikers (artikel 8 van deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden) overtreedt. Een gegronde reden wordt ook geacht te bestaan als de gebruiker de specifieke projectvoorwaarden overtreedt die voor een specifiek Delhaize-ambassadors project zijn overeengekomen. Ontbinding door Delhaize dient schriftelijk te geschieden (waarbij e-mail volstaat).

(4) Beëindiging van de gebruikersovereenkomst zonder opgaaf van redenen tast de geldigheid van een projectovereenkomst tot deelname aan een Delhaize-ambassadors project dat loopt op het moment dat de opzegging wordt aangekondigd niet aan. Elke reden die buitengewone opzegging van de gebruikersovereenkomst door Delhaize rechtvaardigt, vormt tegelijkertijd een gegronde reden voor Delhaize om alle projectovereenkomsten op te zeggen die lopen op het moment dat wordt opgezegd. Delhaize is echter niet verplicht de overeenkomsten in dit geval te op te zeggen. Buitengewone opzegging van een projectovereenkomst laat de verplichtingen van de gebruiker die van toepassing dienen te blijven na deopzegging van de projectovereenkomst (bijv. de verplichting om vertrouwelijkheid te bewaren of om testproducten terug te geven) onverlet.

11. Wijziging van gebruiks- en deelnamevoorwaarden

(1) Delhaize behoudt zich het recht voor deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden gepubliceerd op het Delhaize-ambassadors platform en gebruikers krijgen bij de eerstvolgende keer dat zij inloggen op het Delhaize-ambassadors platform de keuze om hiermee in te stemmen. Wijzigingen worden van kracht op de datum die Delhaize aangeeft.

(2) Als een gebruiker niet instemt met de wijzigingen, kan de gebruiker het lidmaatschap te allen tijde opzeggen overeenkomstig artikel 11 van deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden. In dit geval zijn op de tenuitvoerlegging van eventuele lopende projectovereenkomsten de gebruiks- en deelnamevoorwaarden van toepassing zoals die golden voordat de wijzigingen van kracht werden die voor de gebruiker aanleiding waren het lidmaatschap te beëindigen.

12. Scheidbaarheid, toepasselijk recht

(1) In geval één of meer van de bepalingen van deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden of indien deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden een leemte bevatten, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden onverlet, tenzij de instandhouding van deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden onredelijk bezwarend zou zijn voor een partij.

(2) Deze gebruiks- en deelnamevoorwaarden worden beheerst door het materiële recht van België met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende de Internationale Koop van Roerende Zaken (CISG). De Brusselse rechtbanken zullen bevoegd zijn om van enig geschil omtrent de gebruiks- en deelnamevoorwaarden kennis te nemen. Consumenten hebben altijd het recht een vordering in te stellen tegen Delhaize bij de rechtbank van de plaats waar de consument zijn woonplaats heeft.